پیشرفت تکنولوژی در صنعت خودرو سازی باعث شده که هر ساله خودروهایی با کیفیت بهتر و مصرف سوخت پایین‌تر و توان بیشتر و حجم کارتر کمتر و فواصل بین قطعات کمتر می‌باشد، تولید شود، از این رو بار حرارتی روغن‌های موتور افزایش یافته و در نتیجه درجه حرارت روغن نیز افزایشخواهد یافت پس به این ترتیب ما باید از روغن موتورهایی که شاخص گرانروی (Viscosity index) بیشتری دارند استفاده کنیم.